เครื่องคำนวณ

เครื่องคำนวณสำเร็จรูปที่สามารถช่วยงานสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติและผู้ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมไอน้ำและคอนเดนเสทได้ เครื่องคำนวณสามารถหาขนาดของวาล์วสำหรับงานไอน้ำและน้ำอิ่มตัว, ขนาดท่อสำหรับไอน้ำอิ่มตัวและคอนเดนเสท, ความสูญเสียความร้อนในช่วงเริ่มต้นและขนาดทำงานจากถัง และท่อไอน้ำ อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลที่มีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่นการคำนวณปริมาณการเกิดไอน้ำแฟลซ, การเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์การไหลเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิซ และอื่น ๆ

Set your preferences for these calculators and the steam tables.