Rörledningar

Underdimensionerade rörledningar skapar stora tryckfall och höga hastigheter medans överdimensionerade rörledningar är onödiga och kostsamma. Detta program beräknar korrekt dimension för ång- och kondensatledningar. Ångledningar kan dimensioneras baserat på tryckfall och hastighet och upp till tre dräneringsledningar med tillhörande gemensamma ledningar kan dimensioneras. Dräneringsledningar från mekaniska och elektriska pumpar kan också dimensioneras.

Ånga

  • Dimensionering av Nya Rörledningar - Ta fram beräkningar för nya rörledningar för ånga baserat på tryckfall och hastighet.

  • Kontrollera Befintliga Rörledningar - TKapaciteten på befintliga rörledningar kan kontrolleras genom att använda tryckfall och hastighet och det maximala ångflödet kan bestämmas för vald rördimension.

  • Uppstart & Flöden under Drift - Bestäm korrekt dimension på öppningsventilen och X antal kondensatavledare enligt god teknisk praxis för vilken typ av huvudångledning som helst.

Kondensat

  • En Dräneringsledning - Dimensionera en kondensatledning baserat på kondensatflöde och mängden avspänningsånga.

  • Två Dräneringsledningar - Dimensionera kondensatledningar från två kondensatavledare plus den tillhörande gemensamma ledningen baserat på kondensatflöde och mängden avspänningsånga.

  • Tre Dräneringsledningar - Dimensionera kondensatledningar från tre kondensatavledare plus den tillhörande gemensamma ledningen baserat på kondensatflöde och mängden avspänningsånga.

  • Returledningar från Pumpat Kondensat - Dimensionera dräneringsledningen från en mekanisk eller elektrisk kondensatpump till efterföljande kondensatsystem.

Kondensatledningar till Avledare

Vi rekommenderar att kondensatledningen från en ångapplikation till en kondensatavledare dimensioneras mot antingen inloppsanslutningen på en korrekt dimensionerad kondensatavledare eller utloppsanslutningen från applikationen beroende på vilken som är störst.

Fallet är ofta att applikationens anslutning och kondensatavledarens anslutning inte har samma dimension. Det är också möjligt att anslutningen från applikationen är mindre än den borde vara. För applikationer där dräneringsledningen är kort, normalt mindre än 1 meter är detta inte något problem. Men för längre ledningar innebär detta högre friktions förluster och kan dessutom reducera ledningens kapacitet. Vi rekommenderar att dräneringsledningar görs så korta som möjligt, gärna under 10 meter.

Det är viktigt att korrekt dimensionera och välja kondensatavledar lösning. Detta innebär att avledaren skall klara både kondensat flödet vid full last men även lasten vid stallning om applikationen har temperatur reglering. Det skall inte tas för givet att kondensatavledaren har samma storlek på anslutningen som applikationens dränerings anslutning.

Vänligen läs mer om Dimensionering av Returledningar för kondensat i vår avdelning "Steam Engineering Tutorial".